Dziennik ksiąg rachunkowych

Dziennik to jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego, tuż obok księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald oraz wykazu składników aktywów i pasywów. Dziennik stanowi chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych …