Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe stosuje się do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i stanowią zestawienie obejmujące chronologiczne zapisy wykazujące obroty i salda oraz aktywa i pasywa. Prowadzone są rzetelnie, sprawdzalnie, na bieżąco i …