Stosunek cywilnoprawny

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego stosunek cywilnoprawny charakteryzuje się tym, że jedna strona zostaje zobowiązana do wykonania określonej czynności a druga posiada odpowiednie uprawnienia.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją również stosunki cywilnoprawne, w których dwie strony są zarówno uprawnione jak również zobowiązane. Przykładem tego rozwiązania jest umowa sprzedaży.

Do cech charakterystycznych stosunku cywilnoprawnego zaliczamy:
– równorzędność oraz autonomia stron
– interesy stron chronione prawem
– powstanie oraz ustanie stosunku na podstawie zdarzeń cywilnoprawnych

Elementy stosunków cywilnoprawnych:
– podmioty strony;
– treść;
– norma prawna wyznaczająca stosunek cywilnoprawny;
– zdarzenia, z którymi powstaje stosunek cywilnoprawny;

Warto podkreślić, że stosunki cywilnoprawne mogą mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy.
Wyróżniamy stosunki cywilnoprawne złożone i niezłożone.

Podmiotem stosunku cywilnoprawnego może być tylko ten, kto jest wyposażony w zdolność prawną, tj. zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego.

 

Z jakich usług biura rachunkowego może skorzystać właściciel spółki z o.o.?