Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe jednostki mikro zawiera mniej informacji niż rozbudowane sprawozdanie większego podmiotu. Zakres obowiązkowych informacji podawanych w sprawozdaniu zależy od wielkości firmy.

Jednostki mikro:

1.Spółki osobowe i kapitałowe, osoby prawne i oddziały przedsiębiorców zagranicznych, których w roku podatkowym, za który jest sporządzane sprawozdanie, dotyczą najwyżej dwie z tych trzech wielkości:

  • 1,5 mln zł – maksymalna suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 3 mln zł – maksymalna suma przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 10 osób – największe średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

2.Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro.

 

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro zawiera:

– bilans,

– rachunek zysków i strat.