Sprawozdanie finansowe do 15.10.2021 r.

Sprawozdanie finansowe to dokument przedstawiający sytuację finansową prowadzonego podmiotu gospodarczego. Istotnie należy zaznaczyć, że sporządza się go na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej.

Ze sprawozdania finansowego korzystają zewnętrzni odbiorcy oraz podmioty kontrolujące firmy funkcjonujące na rynku (np. organy podatkowe).

Sprawozdania finansowe muszą mieć postać elektroniczną, co zobowiązuje do opatrzenia dokumentu kwalifikowanym profilem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:
-wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-rachunek zysków i strat (rachunek wyników),
-bilans,
-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
-rachunek przepływów pieniężnych,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uwaga!
Sprawozdanie finansowe za 2020r. powinno zostać złożone do 15 października 2021 roku!

Przedsiębiorco, pamiętaj o obowiązku przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego prowadzonej jednostki!