Rozliczenia międzyokresowe czynne

Czym są rozliczenia międzyokresowe czynne? Co zalicza się w ten rodzaj rozliczeń?

Rozliczenia międzyokresowe czynne zgodnie z przepisami prawa wykazują saldo debetowe, które oznacza środki zaangażowane w rozliczeniach z tytułu nabytych, lecz nieużytych usług i stanowi składnik aktywów. Podstawę tej formy rozliczeń stanowią koszty, które już zostały poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym i dotyczyć mają następnych okresów sprawozdawczych.

Istotnie należy zaznaczyć, że przepisy Ustawy o Rachunkowości nie definiują jasno pojęcia rozliczeń międzyokresowych czynnych. W tym przypadku stosuje się ogólną definicję aktywów, która określa je jako:

kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

W bilansie należy dokonać podziału rozliczeń na długo- oraz krótkoterminowe.

Warto zaznaczyć, że czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów powinny podlegać szczegółowej weryfikacji wyceny wartości.