Remanent

Osoby prowadzące własną działalność zobowiązane są do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku remanentu, który stanowi wewnętrzną kontrolę realnej wartości stanu magazynowego firmy. Do dokumentów potwierdzających ilość posiadanych materiałów zaliczamy faktury, dokumenty magazynowe oraz raporty kasowe.

Czego dotyczy remanent?

Remanent dotyczy półwyrobów, wyrobów gotowych, towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych oraz odpadów i braków.

Kiedy jest sporządzany?

Najczęściej sporządza się go na koniec roku podatkowego.

Warto zaznaczyć, że remanent sporządza się również:

– rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– zamknięcie działalności gospodarczej – w takim wypadku remanent obejmuje również wyposażenie,

– zmiana wspólnika albo stosunku udziałów,

– na żądanie naczelnika urzędu skarbowego.

Istotnie należy tutaj podkreślić, że remanent pozwala na stwierdzenie faktycznego wyniku finansowego oraz dokonania poprawnych rozliczeń podatkowych.