Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe stosuje się do rozliczeń z Urzędem Skarbowym i stanowią zestawienie obejmujące chronologiczne zapisy wykazujące obroty i salda oraz aktywa i pasywa. Prowadzone są rzetelnie, sprawdzalnie, na bieżąco i bezbłędnie w polskiej walucie i języku. Podstawą zapisów w księgach są dokumenty “zewnętrzne obce” – otrzymane od kontrahentów, “zewnętrzne własne” – wystawione i przekazane kontrahentom, “wewnętrzne” – dotyczące operacji wewnątrz firmy,

Wykaz ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • dziennik,
 • księgę główną,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Do stosowania ksiąg rachunkowych zobowiązane są:

 • osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2 milionów euro,
 • spółki handlowe,
 • spółki cywilne,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • gminy, powiaty, województwa i ich związki (jednostki lub zakłady budżetowe),
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
 • inne jednostki, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.