PPK, czyli kilka słów o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Strona główna

***

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem dobrowolnym dla pracowników, a obowiązkowym dla pracodawcy. Na czym polega? Dlaczego warto zdecydować się na PPK?

Jak pracodawca może dołączyć do PPK?

  1. W pierwszej kolejności należy wybrać instytucje finansową, której zadaniem będzie kontrola programu i prowadzenie go.
  2. Następnym krokiem jest zawarcie umowy z wybraną instytucją PPK o zarządzanie PPK oraz prowadzenie (w imieniu oraz na rzecz zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników).
  3. Obowiązkiem pracodawcy jest naliczanie oraz odprowadzanie wpłat w ramach tego programu.

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK pracodawca zobowiązany jest do naliczenia i pobrania wpłat finansowanych przez uczestnika PPK oraz do obliczenia wpłat finansowanych przez siebie (pracodawcę) w terminie wypłaty wynagrodzenia oraz do przekazania tych wpłat do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane.

Istotnie należy zaznaczyć, że ustalając podstawę wynagrodzenia należy uwzględnić tylko te składniki, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem, że w PPK nie obowiązuje limit 30-krotności.

Warto zaznaczyć, że pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji PPK.

Jeżeli pracodawcy nie dostosują się do przepisów o PPK narażają się na odpowiedzialność wykroczeniową .