Państwowa Inspekcja Pracy będzie przeprowadzać kontrolę bez zawiadomienia?

W ostatnich dniach został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Przedsiębiorców, który przewiduje wprowadzenia dodatkowego uprawnienia dla Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeprowadzania kontroli podatkowych. Obecnie projekt jest na etapie prac i dopiero w najbliższych dniach okaże się czy zostanie wprowadzony w życie.

PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) nadzoruje przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązującego prawa pracy. Przeprowadzane kontrole dotyczą m.in. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom oraz legalności zatrudnienia.

Prawo przedsiębiorców mówi o tym, że organ powinien zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Nadzór powinien zostać przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Jeżeli w planowanym terminie kontrola nie zostanie przeprowadzona organ sprawdzający zobowiązany jest do ponownego zawiadomienia przedsiębiorcy o planowanej kontroli.

Po zmianie przepisów jest możliwość, że przedsiębiorcy nie będą wiedzieli o tym, kiedy kontrola Państwowej Inspekcji Pracy zostanie przeprowadzona.