Prowadzenie pełnej księgowości

Pełna
księgowość

– Prowadzenie księgi handlowej (rachunkowej).
– Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT.
-Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
– Sporządzanie sprawozdania finansowego, bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej.
– Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji rocznego CIT-8, PIT-36, PIT-36L, 37.
– Sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D.
– Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT.

– Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
– Prowadzenie ewidencji w formie ryczałtu.
– Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji.
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
– Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego.
– Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.
– Sporządzanie i składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz sporządzanie informacji VAT-UE.
Uproszczona księgowość oferta

Uproszczona księgowość

Oferta obsługi kadrowej

Obsługa
Kadrowa

– Prowadzenie akt osobowych pracowników.
– Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA.
– Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych, urlopów, odpraw i ekwiwalentów.
– Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego.
– Sporządzanie projektów umów o pracę, umów zleceń.
– Monitorowanie kontrola terminów okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń BHP.
– Sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników oraz świadectw pracy.

– Udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych.
– Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie.
– Doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
– Optymalizacja podatkowa, minimalizacja obciążeń podatkowych.
– Analiza obciążeń podatkowych, kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych.
– Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

Pomoc doradcy podatkowego

Doradztwo podatkowe

Oferta na księgowość

dla właścicieli firm z całej Polski!