Krajowa Administracja Skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej oraz celem, której zadaniem jest przede wszystkim kontrola spraw podatkowych oraz wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Podmiotem nadzorującym KAS jest Minister Finansów.

Do zadań KAS należą m.in.:
– obsługiwanie dochodów z podatków, opłat i cła,
– współpraca celna w ramach UE,
– obsługa podatników i przedsiębiorców w zakresie podatków,
– edukacja podatkowa i celna,
– wykrywanie i zwalczanie przestępstw na tle podatkowym,
– przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Szkolenia funkcjonariuszy przeprowadzane są przez Krajową Szkołę Skarbowości.

Urzędy Skarbowe odpowiadają za pobór opłat, podatków i cła.