Klasyfikacja sprawozdań finansowych

Czym jest sprawozdawczość finansowa? Jakie informacje powinna obejmować?

Sprawozdawczość finansowa stanowi źródło informacji na temat sporządzanych przez jednostkę finansową sprawozdań tworzonych na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej. Przedstawiane informacje opierają się na prowadzonych księgach rachunkowych, których ewidencja musi być rzetelna oraz zgodna ze stanem rzeczywistym.

Jakie wyróżniamy sprawozdania finansowe?

 • Podział ze względu na obowiązek sporządzania sprawozdania:
  • obligatoryjne – obowiązek prawny sporządzenia sprawozdania finansowego.
  • fakultatywne– dobrowolne sprawozdania sporządzane ze względu na wewnętrzne potrzeby jednostki.
 • Podział ze względu na treść i odbiorcę raportu:
  • wewnętrzne– wykorzystywane wyłącznie przez jednostkę gospodarczą.
  • zewnętrzne– wykorzystywane są np. przez banki i inne instytucje.
 • Podział ze względu na częstotliwość publikacji sprawozdania:
  • okresowe – są to raporty, które jednostka sporządza systematycznie.
  • operatywne– raporty tworzone z dużą częstotliwością, mające charakter informacyjny.
  • sporadyczne– raporty tworzone w zależności od potrzeb jednostki.
 • Podział ze względu na publikacje treści raportu:
  • podlegające publikacji– raporty, które jednostka jest zobowiązana opublikować.
  • niepodlegające publikacji– raporty, których zgodnie z obowiązującym prawem nie trzeba publikować.
 • Podział ze względu na liczbę jednostek ujętych w raporcie:
  • jednostkowe– raporty, które dotyczą wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
  • zbiorcze– raporty łączące informacje przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych.
  • skonsolidowane– raporty sporządzane przez jednostkę dominującą na podstawie sprawozdań innych jednostek.