E-podpis potrzebny do złożenia sprawozdania finansowego spółki

Strona główna

***
Sprawozdanie finansowe zawiera najważniejsze informacje o prowadzonej działalności spółki. Wszystkie podejmowanie decyzje przez kierownika jednostki mają odzwierciedlenie w sytuacji finansowej podmiotu. Sprawozdania sporządzają firmy prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten dotyczy zarówno spółek kapitałowych jak również osób fizycznych prowadzących działalność wpisaną do CEIDG. Obowiązek składania sprawozdań finansowych wynika z metody ewidencjonowania przychodów i kosztów.

Warto zaznaczyć, że spółki jawne lub spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego. Warunkują to przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro.

Obecnie sprawozdanie finansowe jednostki sporządzane jest wyłącznie w formie elektronicznej. Zobowiązuje to do posiadania podpisu elektronicznego przez kierownika jednostki. Kto musi złożyć podpis na sprawozdaniu oprócz osoby sporządzającej?

– członkowie zarządu spółek kapitałowych;
– wspólnicy prowadzący sprawy w spółce jawnej, cywilnej i partnerskiej;
– komplementariusze spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych;
– likwidatorzy w postępowaniu upadłościowym;
– członkowie organów zarządzających innych jednostek;