Doręczenie elektroniczne 2022

W ubiegłym roku weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z ich zapisami określone podmioty są zobowiązane do stosowania nowych zasad w zakresie wymiany korespondencji z organami administracji publicznej oraz sądami.

E-doręczenia wprowadzono w celu upłynnienia przepływu informacji (wysyłanie i odbieranie korespondencji przez Internet).

Wymogiem w zakresie korzystania z usługi e-Doręczeń jest posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych (nie należy mylić z adresem e-mail).

Adres do doręczeń tworzony jest przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji na wniosek bądź – w przypadku dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – automatycznie.

Doręczenie elektroniczne 2022:

  1. Podmioty niepubliczne mające wpis w KRS
  2. NFZ, ZUS, KRUS, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
  3. Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, zawody zaufania publicznego
  4. Uczelnie wyższe, PAN