Dodatek stażowy w 2021 roku

Dodatek stażowy jest obowiązkowo wypłacany pracownikom, którzy są zatrudnieni w jednostkach budżetowych (nauczyciele, urzędnicy samorządowi itd.). W pozostałych zakładach pracy pracodawcy również mogą pracownikom wypłacać dodatek stażowy. W tym przypadku regulują to przepisy wewnątrzzakładowe.

Istotnie należy zwrócić uwagę na to, że od 2020 roku dodatek stażowy nie zostaje wliczony do płacy minimalnej.

Minimalny okres zatrudnienia, po którym może zostać wypłacony dodatek stażowy wynosi 5 lat. Wysokość to 5% wynagrodzenia zasadniczego. Wraz z każdym przeprowadzonym rokiem dodatek zostaje podwyższony o 1%. Maksymalny wzrost wynosi 20% (pracownik osiąga 20 lat stażu pracy).

Do stażu pracy wlicza się:
– okres, za który sąd przyznał pracownikowi wynagrodzenie w momencie przywrócenia go do pracy (warunkiem jest podjęcie zatrudnienia w terminie 7 dni),
– skrócony okres wypowiedzenia w przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
– okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
– okres służby wojskowej,
– okres, w którym pobierany był zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium
– okres pracy za granicą,
– okres odbywania studiów doktoranckich.