Czas przechowywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, kiedy to podatnicy CIT, którzy w danym roku ponieśli stratę, mają wątpliwości odnośnie tego, przez jaki czas powinni przechowywać księgi podatkowe oraz związane z nimi dokumenty.

Zgodnie z informacją ujawnioną przez organy podatkowe – zarówno podatnicy, którzy ponieśli stratę w danym roku podatkowym, jak i pozostali podatnicy, muszą owe księgi i dokumenty przechowywać przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła strata).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdania finansowe, które zostały zatwierdzone muszą być przechowywane przez okres 5 lat. Z kolei terminy przechowywania pozostałych dokumentów, prezentujemy poniżej:
– księgi rachunkowe (5 lat)
– karty wynagrodzeń pracowników (nie krócej niż 5 lat, ale dokładne okresy wynikają z przepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych)
– dowody księgowe odnośnie sprzedaży detalicznej (co najmniej do dnia rozliczenia osób, którym powierzone zostały składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną)
– dowody księgowe związane ze środkami trwałymi w budowie/pożyczek/kredytów/umów handlowych/ roszczeń z postępowania cywilnego, karnego i podatkowego (5 lat)
– dokumenty związane z wyborem sposoby prowadzenia rachunkowości (co najmniej 5 lat od upływu ważności)
– dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji (1 rok od upływu rękojmi, bądź rozliczenia reklamacji)
– dokumenty inwentaryzacyjne (5 lat)
– inne dowody księgowe oraz sprawozdania, których obowiązek sporządzenia narzuca ustawa (5 lat)

W ramach pytań, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!