Błędy w KPiR

Zgodnie z przepisami, księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny. Niestety na drodze prowadzenia ewidencji, mogą zdarzyć się błędy. Ustawodawca przewiduje niewielki margines błędu (kwota pominiętych przychodów nie może przekraczać 0,5%całego przychodu) oraz zaledwie 3 sytuacje zwalniające z odpowiedzialności za błędy. Przedsiębiorca nie ponosi konsekwencji jeśli:

– błąd wynika z pomyłki lub zdarzenia losowego,
– błąd został naprawiony jeszcze przed wszczęciem kontroli,
– błąd spowodował zwiększenie podstawy opodatkowania.

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

– nieprawidłowy opis kosztu,
– uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu, wydatku który nie jest związany z prowadzoną działalnością,
– niewłaściwe wyliczenie przychodu, stanowiącego podstawę do wyliczenia zobowiązania podatkowego, a co za tym idzie zapłacenie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego podatku,
– błędna data, przez którą zostaje zapłacona zbyt niska lub zbyt wysoka zaliczka na podatek dochodowy.