Amortyzacja jednorazowa w 2021 r.

Możliwość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mają podatnicy PIT oraz CIT, którzy posiadają status małego podatnika, jak również podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Po przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem euro z dnia 1 października 2020 roku, limit w 2021 roku będzie wynosił 226 000 zł.

Tak jak już zostało wspomniane – prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w odniesieniu do środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT w danym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów.

Spośród środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, możemy wymienić:
– kotły i maszyny energetyczne
– maszyny, aparaty oraz zespoły prądotwórcze
– maszyny, urządzenia oraz aparaty specjalistyczne
– urządzenia techniczne (zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego itp.)
– środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
– narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nigdzie indziej nie były klasyfikowane

UWAGA!
Jednorazowej amortyzacji nie podlegają budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, jak również spółdzielczy prawo do lokalu mieszkalnego oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Momentem dokonania odpisu amortyzacyjnego jest dowolny miesiąc roku podatkowego, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, aczkolwiek nie wcześniej niż miesiąc wprowadzenia go do ewidencji. Jeśli z uwagi na limit jednorazowej amortyzacji, podatnik nie może jednorazowo zamortyzować środka trwałego, od następnego roku podatkowego kontynuuje jego amortyzację poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną lub liniową.